Jeofizik Etütler

Jeolojik haritalar, jeolojik detayların görsel sunumudur. Jeolojik haritalar belirli bir alandaki kayaç ve sedimanların yaşını, dağılımını ve tipini gösterirler. Böylece yer altı su araştırmaları, endüstriyel mineral, baz metal ve değerli metal aramaları, petrol ve doğalgaz aramaları gibi tüm arama faaliyetleri için jeolojik haritalar temel verileri oluştururlar. Heyelan, karstik çöküntü gibi potansiyel tehlikelerin ortaya konması açısında da jeolojik haritalar, arazi ve şehir planlamasında önemli rol oynarlar.

Etkin bir maden aramacılığı için doğru ve detaylı jeolojik haritaların hazırlanması vazgeçilmez bir zorunluluktur. Maden aramacılığında çalışmalar ilerleyip, hedef zonlar belirlendikçe, daha detaylı jeolojik haritalar yapılması gereği ortaya çıkar. Daha detaylı bu haritaların ölçekleri, ihtiyaca göre 1:10.000’den 1:100’e kadar değişir. Biz ÖZKAN SU SONDAJ olarak, maden aramacılığı ve diğer faaliyetler bölgesel bazda ve detaylı jeolojik harita hazırlama hizmetlerini deneyimli kadromuzla sunmaktayız.

Aynı zamanda, jeolojik haritalardan jeolojik kesitler çıkarma ve yorumlama işlemleri de şirketimizce verilmektedir.
Özkan Sondaj olarak, maden arama faaliyetlerinin her aşamasında, CBS olanaklarını etkin olarak kullanmakta ve jeolojik harita üretimlerimizi elektronik ortamda sunmaktayız.

ÖZKAN SU SONDAJ deneyimli mühendis kadrosuyla zemin etüt çalışmalarını hem jeolojik hem jeoteknik ve jeofizik yöntemlerle imar planlarına esas olacak, aynı zamanda deprem yönetmenliğinde ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 15/10/1999 tarihli genelgede istenilen hususlara cevap verilecek detay ve muhtevada gerçekleştirmektedir.

Jeolojik çalışmalar ile çalışılan bölgenin genel jeolojisi ve tektoniği ile buna bağlı olarak stratigrafisi litoloji oluşumları yer altı tabakalarının yatay ve düşey yayılımları ve yapısal jeolojisi açıklanmaktadır.

Jeolojik çalışmalar; sahibi bulunduğumuz 500 metre kapasiteli 2 adet TSM 750 sondaj makinesi ve ekipmanı ile 2 adet 750 metre kapasiteli Longyear-44 sondaj makineleri ve bunlara ait her türlü deneyimli ekip ve ekipmanla açtığımız jeomekanik sondajlarla zeminin kırık, çatlak, eklem, fay ve vb. süreksizliklerini, ayrışma ve bozuşma dereceleri araştırılmaktadır. Yer altı su seviyeleri belirlenmekte, SPT, BST ve Permeabilite deneyleri yapılmakta ve örselenmiş zemin numuneleri alınmaktadır. Kohezyonlu zeminlerde ise shelby tüpü ile örselenmemiş zemin numuneleri, kaya seviyelerinde ise, karot numuneleri alınarak incelenmektedir.

Jeomekanik zemin sondajlardan usulüne uygun olarak alınan çeşitli zemin örnekleri üzerinde yoğunluk, atterberg limitleri, elek analizi, konsolidasyon, tek ve üç eksenli basınç vb. zemin taşıma gücü ile ilgili jeoteknik laboratuvar deneyleri yapılarak inşaat aşamasında gerekli zemin emniyet gerilmesi, yoğunluk elastisite modülleri, kayma mukavemet açısı vb. zemin parametreleri belirlenmektedir.

Açılan araştırma çukurlarından örselenmemiş (UD) numuneler alınmakta bunlarla ilgili gerekli laboratuvar deneyleri yapılmaktadır.

Jeofizik çalışmalar kapsamında Sismik etütler (Refraksiyon etütler, kuyu içi sismik deneyler), Elektrik Özdirenç (Rezistivite) etütleri ve Mikrotremör ölçümleri yapılmaktadır.

İletişim Formu